Нээлттэй ажлын байр

ХЯНАН ШАЛГАГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Банкны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, Төрийн банк, Монголбанкны тушаал, журам, заавар болон банкны удирдлагаас явуулж буй бодлогын хэрэгжилтийг хянах, шалгах, зөрчил дутагдлыг илрүүлэх, арилгах, ололтыг дэмжих, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх замаар дотоод хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах, боловсронгуй болгон ажиллах зорилготой.

Дэлгэрэнгүй
КАРТЫН ТӨВД КАРТЫН ЗАХИАЛГА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Төлбөрийн картыг харилцагчид хүргэх түгээх, картын захиалгыг програмын түвшинд хүлээн авах, салбар, тооцооны төвүүдэд хэвлэгдсэн картыг хуваарилах, карт хэвлэлтийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг бүрэн ханган ажиллахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
БАЙГУУЛЛАГЫН БАНКНЫ ГАЗАРТ ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Банкны эрхэм зорилго, стратегитай уялдуулан том, дунд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг харилцагчаар татах, тогтвортой хамтран ажиллах, шаардлагатай судалгааг гаргах, холбогдох хороонд танилцуулж шийдвэрлүүлэх, нэгжийн харилцааны менежерүүдтэй холбоотой ажиллах, эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх болон бусад холбогдох ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

Дэлгэрэнгүй
ТООЦООНЫ ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Банкны зорилгод нийцүүлэн зах зээлд эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэх үүднээс салбар, тооцооны төвийн бизнесийн үйл ажиллагааг өдөр тутам хэвийн явуулахад шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, заавар журам, удирдлагаар хангаж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх.

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Хэлтсийн зорилгод нийцсэн ажлыг биелүүлэхэд хувь нэмэр оруулах, зорилтыг ажил үүрэгтээ эрхэм болгоно. МҮА нь ХМТ-ийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн ажил, банкны нийт системийн хэмжээнд ХМТ-ийг байнгын, тогтмол, түргэн шуурхай, чанарын өндөр түвшинд үйл ажиллагаа явуулахад чиглэсэн чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. Харилцагчдыг банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон бусад төрлийн мэдээ мэдээллээр шуурхай хангах, харилцагчдын санал гомдлыг хүлээн авч, шуурхай холбогдох нэгжүүдэд илгэ

Дэлгэрэнгүй
ЖОЛООЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор Банкны автомашиныг жолоодох, техникийн бүрэн байдал, аюулгүй ажиллагааг ханган автомашины ашиглалтыг сайжруулан ажиллахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
ТУСГАЙ АКТИВЫН ХЭЛТЭСТ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА.

Төрийн банкнаас олгосон эрсдэлд орж болзошгүй, хэвийн ангилалд байгаа /анхаарал татсан/ болон ангилагдсан зээл, зээлийн хүү, аккредитив, бусдаас авах авлагыг төлүүлэх.

Дэлгэрэнгүй
ЖОЛООЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор Банкны автомашиныг жолоодох, техникийн бүрэн байдал, аюулгүй ажиллагааг ханган автомашины ашиглалтыг сайжруулан ажиллахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Зах зээлийн эрсдэл болон үйл ажиллагааны эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх, хэмжих, хянах, тайлагнах болон эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар санал зөвлөмж гаргах, удирдлагын шийдвэр гаргах процесст шаардлагатай мэдээ мэдээлэл, судалгаа шинжилгээгээр хангах, эрсдэлийн мэргэжилтнүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, шат дараалсан хяналт, зохистой удирдлагаар хангаж, мэргэжлийн талаас нь заавар зөвлөгөө өгөх, орлон ажиллах,

Дэлгэрэнгүй
НЯРАВ /БҮХ ТӨРЛИЙН МАЯГТ МАТЕРИАЛ/ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА.

Банкны газар, хэлтэс, нэгжийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах, бүх төрлийн маягт, бичиг хэрэг болон ариун цэврийн материалыг түргэн шуурхай олгох, бүртгэлиййг үнэн зөв хөтлөх, агуулахын эмх цэгц, материалын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК