ТӨРИЙН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2016.06.30

 

/сая төгрөгөөр/

Балансын зүйл 12/31/2015 2016/6/30
1 ХӨРӨНГӨ
1.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 291,906.3 396,890.1
1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 140,147.3 181,880.5
1.3 Хөрөнгө оруулалт 252,674.7 252,532.3
1.3.1 Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт - -
1.4 Зээл (цэвэр дүнгээр) 921,171.5 1,113,546.14
1.4.1 Хэвийн зээл 886,577.2 1,079,611.6
1.4.2 Чанаргүй зээл 18,543.8 22,778.9
1.4.3 Зээлийн хойшлогдсон төлбөр (3,082.5) (4,281.8)
1.4.4 Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага 14,213.1 14,651.3
1.4.5 Зээлийн эрсдлийн сан (19,137.7) (24,842.4)
1.5 Дериватив санхүүгийн хөрөнгө 409.6 147.24 
1.6 Бусад санхүүгийн хөрөнгө 11,932.9 26,138.1 
1.7 Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө 3,342.3 4,550.2 
1.8 Үндсэн хөрөнгө 79,242.2 79,471.3 
1.9 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө - -
1.10 Борлуулах зориулалттай хөрөнгө - -
1.11 Биет бус хөрөнгө 2,117.9 1,970.8 
1.12 Нийт хөрөнгийн дүн 1,702,944.9 2,057,126.7 
2 ӨР ТӨЛБӨР
2.1 Харилцах 272,956.4 321,350.0 
2.2 Хадгаламж 847,378.9 1,084,102.2 
2.3 Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр 345,004.7 313,782.8 
2.4 Бусад эх үүсвэр 61,255.4 93,969.1 
2.5 Бусад өр төлбөр 6,836.3 69,698.3 
  Нийт өр төлбөрийн дүн 1,533,431.7 1,882,902.3 
3 ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
3.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 113,000.0 113,000.0 
3.2 Нэмж төлөгдсөн капитал - -
3.3 Халаасны хувьцаа - -
3.4 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 11,009.2 11,009.2 
3.5 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 39,811.2 44,045.8 
3.6 Бусад өөрийн хөрөнгө 5,692.8 6,169.3 
3.7 Өөрийн хөрөнгийн дүн 169,513.2 174,224.4 
4 Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн 1,702,944.9 2,057,126.7 
       
Тэнцлийн гадуурх данс
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) 3,038.2 3,292.3 

 

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

  Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-5
/сая төгрөгөөр/

  Орлого, зардлын зүйл 12/31/2015 6/30/2016
1 Хүүгийн орлого  216,619.9 106,174.4
1.1 Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн 7,067.9 3,100.2 
1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн 1,907.6 2,980.5 
1.3 Үнэт цаасны 35,887.6 16,269.6 
1.4 Зээлийн 171,720.4 83,678.5 
1.5 Бусад хүүгийн орлого 36.4 145.6 
2 Хүүгийн зардал  139,949.3 73,003.7 
2.1 Харилцахад төлсөн хүү 10,541.7 6,022.8 
2.2 Хадгаламжинд төлсөн хүү 121,135.4 62,934.3 
2.3 Зээлийн хүүгийн зардал 6,459.9 2,822.3 
2.4 Үнэт цаасны хүүгийн зардал 689.2 627.8 
2.5 Бусад хүүгийн зардал   1,123.1 596.5 
3 Хүүгийн цэвэр орлого  76,670.6 33,170.6 
4 Эрсдэлийн сангийн зардал 9,728.2 5,732.0
5 Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого 66,942.4 27,438.6 
6 Бусад орлого 23,863.7 17,158.2 
6.1 Хүүгийн бус орлого   23,154.5 16,800.1 
6.1.1 Арилжааны орлого 4,291.2 8,307.4
6.1.2 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого 1,251.9 0.0 
6.1.3 Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 17,611.4 8,492.7 
6.1.4 Бусад хүүгийн бус орлого 0.0 0.0 
6.2 Бусад  орлого, олз 709.2 358.1 
7 Бусад зардал 76,558.8 40,362.2 
7.1 Хүүгийн бус зардал   75,931.9 39,997.1 
7.1.1 Бусад эрсдэлийн сангийн зардал 715.9 0.0 
7.1.2 Арилжааны зардал 0.0 0.0 
7.1.3 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал 9.5 2,302.1 
7.1.4 Хураамж, шимтгэлийн зардал 2,133.7 1,251.1 
7.1.5 Үйл ажиллагааны бусад зардал 73,072.9 36,443.9 
7.2 Бусад зардал, гарз 626.9 365.1 
8 Татварын өмнөх ашиг, алдагдал 14,247.2 4,234.6 
9 Орлогын татварын зардал  288.6 0.0 
10 Татварын дараах ашиг, алдагдал  13,958.6 4,234.6 
11 Бусад дэлгэрэнгүй орлого 4,042.3 4,518.8 
12 Тайлант жилийн татварын дараах нийт дэлгэрэнгүй орлого 18,000.9 8,753.5 

 

Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт 

Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-4

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт Байвал зохих Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 12.13%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа > 14% 18.39%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт > 25% 38.92%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) < + - 15% 13.22%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) < + - 40% 16.15%

Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-6

Банкны холбоотой этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1 Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч      
1.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан      
1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 1,634.15 0.68%
2 Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл 600.00 0.25%
2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 1,262.62 0.53%
2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 18,523.27 7.74%
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК