САНХҮҮГИЙН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

ТӨРИЙН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН     

   
2010 оны IV улирал
2012 оны IV улирал
2011 оны IV улирал
2013 оны IV улирал
2014 оны I улирал 2014 оны II улирал
2014 оны III улирал 2014 оны IV улирал
2015 оны I улирал 2015 оны II улирал
2015 оны III улирал 2015 оны IV улирал
2016 оны I улирал 2016 оны II улирал
2016 оны III улирал 2016 оны IV улирал
2017 оны I улирал 2017 оны II улирал
2017 оны III улирал 2017 оны IV улирал
2018 оны I улирал 2018 оны II улирал
2018 оны III улирал 2018 оны IV улирал
2019 оны I улирал 2019 оны II улирал
2019 оны III улирал 2019 оны IV улирал
2020 оны I улирал 2020 оны II улирал
2020 оны III улирал
 2020 оны IV улирал
2021 оны I улирал
 2021 оны II улирал
2021 оны III улирал
 2021 оны IV улирал
2022 оны I улирал  2022 оны II улирал
2022 оны III улирал

 2022 оны IV улирал

2023 оны I улирал

 2023 оны II улирал

2023 оны III улирал

 2023 оны IV улирал

2024 оны I улирал

 

 

Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн А200 тоот тушаалын хавсралт-3

 

ТӨРИЙН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/сая төгрөгөөр/

 

Балансын зүйл 2023/12/31 2024/03/31
1 ХӨРӨНГӨ
1.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                   1,597,085.6                          1,386,947.8
1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                      333,846.2                             195,153.2
1.3 Хөрөнгө оруулалт                      967,852.4                             465,930.2
1.4 Зээл (цэвэр дүнгээр)                   2,247,305.5                          2,622,429.7
1.4.1           Хэвийн зээл                   2,167,329.4                          2,532,243.8
1.4.2           Анхаарал хандуулах зээл                        17,469.4                               19,936.8
1.4.3           Чанаргүй зээл                      210,284.9                             204,001.2
1.4.4           Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                     (11,008.1)                            (12,521.9)
1.4.5           Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                        51,313.4                               65,268.6
1.4.6           Зээлийн эрсдэлийн сан                   (188,083.5)                          (186,498.8)
1.5 Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                         2,387.6                                1,957.7
1.6 Бусад санхүүгийн хөрөнгө                            546.8                                8,112.5
1.7 Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                        45,168.0                               11,305.4
1.8 Үндсэн хөрөнгө                      164,389.7                             162,443.3
1.9 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                         2,232.0                                2,232.0
1.10 Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                            668.5                                   668.5
1.11 Биет бус хөрөнгө                         6,788.7                                6,375.2
1.12 Нийт хөрөнгийн дүн                 5,368,270.9                        4,863,555.4
2 ӨР ТӨЛБӨР
2.1 Харилцах                   1,320,906.4                          1,138,983.2
2.2 Хадгаламж                   2,095,958.6                          2,213,415.2
2.3 Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                      597,378.7                             494,211.4
2.4 Бусад эх үүсвэр                      711,164.3                             208,905.8
2.5 Бусад өр төлбөр                        67,512.9                             209,435.0
  Нийт өр төлбөрийн дүн                  4,792,921.0                         4,264,950.5
3 ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
3.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                      188,774.1                             188,774.1
3.2 Нэмж төлөгдсөн капитал                      14,652.73                             14,652.73
3.3 Халаасны хувьцаа                                      -                                               -  
3.4 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                        42,375.3                               42,375.3
3.5 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                      305,100.5                             330,097.8
3.6 Бусад өөрийн хөрөнгө                        24,447.3                               22,704.9
3.7 Өөрийн хөрөнгийн дүн                      575,349.9                             598,604.8
4 Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн                  5,368,270.9                         4,863,555.4
       
Тэнцлийн гадуурх данс
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)                         8,460.7                               7,396.57

 

  БАНКНЫ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

/сая төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл 2023/12/31 2024/03/31
1 Хүүгийн орлого  500,599.5 148,230.2
1.1 Монголбанканд байршуулсан хөрөнгийн 18,620.1 5,164.0
1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн 9,675.8 811.9
1.3 Үнэт цаасны 107,559.2 33,630.5
1.4 Зээлийн 352,292.6 104,340.6
1.5 Бусад хүүгийн орлого 12,451.9 4,283.1
2 Хүүгийн зардал  256,526.6 80,117.7
2.1 Харилцахад төлсөн хүү 10,095.8 3,678.0
2.2 Хадгаламжинд төлсөн хүү 203,142.4 60,055.5
2.3 Зээлийн хүүгийн зардал 11,512.8 5,899.1
2.4 Үнэт цаасны хүүгийн зардал 9,822.7 2,572.5
2.5 Бусад хүүгийн зардал   21,952.9 7,912.6
3 Хүүгийн цэвэр орлого  244,073.0 68,112.5
4 Эрсдэлийн сангийн зардал 40.7 134.0
5 Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого 244,032.3 67,978.5
6 Бусад орлого 69,256.8 15,934.1
6.1 Хүүгийн бус орлого   57,361.7 14,212.7
6.1.1 Арилжааны орлого 17,413.3 1,431.9
6.1.2 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого 0.0 2,174.0
6.1.3 Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 39,783.0 10,591.2
6.1.4 Бусад хүүгийн бус орлого 165.5 15.6
6.2 Бусад  орлого, олз 11,895.1 1,721.4
7 Бусад зардал 189,701.3 52,249.4
7.1 Хүүгийн бус зардал   189,101.5 52,218.5
7.1.1 Бусад эрсдэлийн сангийн зардал 1,480.4 745.0
7.1.2 Арилжааны зардал 0.0 0.0
7.1.3 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал 13,457.6 4,350.8
7.1.4 Хураамж, шимтгэлийн зардал 11,437.5 2,929.2
7.1.5 Үйл ажиллагааны бусад зардал 162,726.0 44,193.5
7.2 Бусад зардал, гарз 599.7 30.8
8 Татварын өмнөх ашиг, алдагдал 123,587.8 31,663.2
9 Орлогын татварын зардал  28,818.7 6,665.9
10 Татварын дараах ашиг, алдагдал  94,769.1 24,997.3
11 Бусад дэлгэрэнгүй орлого 32,456.2 (1,742.4)
12 Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн 127,225.3 23,254.9

 

 

МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ

 

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт Байвал зохих Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 19.24%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа  > 12% 19.24%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт > 25% 35.54%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) < + - 15% -9.75%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) < + - 30% -10.13%

 

 

БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

2024/03/31

/сая төгрөгөөр/

 

Банкны холбоотой этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1 Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч      
1.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан      
1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 944.75 0.16%
2 Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч      
2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл                          788.11 0.14%
2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл                     47,883.22 8.28%

 

 

ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ (Гүйцэтгэлийн үнэлгээ)                                          Хавсралт 3

ОЛОН НИЙТЭД энэхүү тайланг ХАГАС ЖИЛ тутамд өөрийн цахим хуудсаар дамжуулж тайлагнана

2023/12/31-ний өдрийн байдлаар                                                                                                 

/сая төгрөгөөр/

Чанаргүй активыг бууруулах
ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт
Стратеги батлагдсан огноо ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН
Богино хугацаа (Эхний жил) Дунд хугацаа
(2-4 жил)
Урт хугацаа
(2-4 жил)
12/31/2022 2023 оны 12 сар 31 2024 оны 12 сар 31 2025 оны 12 сар 31 ЗОРИЛТ ГҮЙЦЭТГЭЛ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН %
Нийт зээлийн багцын дүн  2,035,660.5      2,535,928.2 2,791,365.3          3,112,372.3 2,535,928.2     2,429,132.7 95.8%
Чанаргүй зээлийн багцын дүн 229,271.0    202,581.6 223,309.2  233,427.9 202,581.6         210,284.9 103.8%
Чанаргүй зээлийн хувь 11.26% 7.99% 8.00% 7.50% 7.99% 8.66% 108.4%
Нийт зээлийн эрсдэлийн сан    205,638.0         204,638.6   212,933.7  222,582.3 204,638.6         205,332.3 100.3%
Зээлээс бусад чанаргүй активын дүн 26,306.6     17,445.2 17,390.0           17,390.0 17,445.2           24,776.2 142.0%
Зээлээс бусад чанаргүй активын сан      26,306.6   17,417.6  17,390.0         17,390.0    17,417.6           24,058.0 138.1%
БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
Бүтэц өөрчлөгдсөн актив     48,108.6         76,077.8    83,741.0             93,371.2    76,077.8         32,819.2 43.1%

 

 

 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК