1800-1881 en

Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаа

 1. Төрийн банк нь үйл ажиллагаагаа мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс ангид байлгах зорилгоор Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хорооноос гаргасан зөвлөмж, Монгол Улсын “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль болон Монголбанкнаас батлан гаргасан эрх зүйн баримт бичгүүдийг мөрдлөг болгон  ажиллаж байна.
 2. Бид банкны үйл ажиллагааг Олон Улсын болон дотоодын эрх бүхий байгууллагын стандарт, шаардлагад нийцүүлэх чиглэлээр дотоодод мөрдөгдөх хөтөлбөр, журмыг боловсруулж, харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, мэдээлэх тогтолцоог бүрдүүлэн ажиллаж байна. Түүнчлэн банкны ажилтнуудад мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн талаарх ойлголт, мэдээллийг танхимын болон онлайн сургалтаар дамжуулан олгож байна.
 3. Төрийн банк нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг гадаад улсын банк санхүүгийн байгууллагад хүргүүлэх, мэдээлэл солилцохдоо олон улсад жишиг болсон “Wolfsberg group”-ээс гаргасан стандарт асуулгыг ашигладаг.
 4. Хууль эрх зүй
 1. Төрийн банк нь үйл ажиллагаагаа мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс ангид байлгах зорилгоор Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хорооноос гаргасан зөвлөмж, Монгол Улсын “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль болон Монголбанкнаас батлан гаргасан эрх зүйн баримт бичгүүдийг мөрдлөг болгон  ажиллаж байна.
 2. Бид банкны үйл ажиллагааг Олон Улсын болон дотоодын эрх бүхий байгууллагын стандарт, шаардлагад нийцүүлэх чиглэлээр дотоодод мөрдөгдөх хөтөлбөр, журмыг боловсруулж, харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, мэдээлэх тогтолцоог бүрдүүлэн ажиллаж байна. Түүнчлэн банкны ажилтнуудад мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн талаарх ойлголт, мэдээллийг танхимын болон онлайн сургалтаар дамжуулан олгож байна.
 3. Төрийн банк нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг гадаад улсын банк санхүүгийн байгууллагад хүргүүлэх, мэдээлэл солилцохдоо олон улсад жишиг болсон “Wolfsberg group”-ээс гаргасан стандарт асуулгыг ашигладаг.
 4. Хууль эрх зүй
 1. Төрийн банк нь үйл ажиллагаагаа мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс ангид байлгах зорилгоор Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хорооноос гаргасан зөвлөмж, Монгол Улсын “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль болон Монголбанкнаас батлан гаргасан эрх зүйн баримт бичгүүдийг мөрдлөг болгон  ажиллаж байна.
 2. Бид банкны үйл ажиллагааг Олон Улсын болон дотоодын эрх бүхий байгууллагын стандарт, шаардлагад нийцүүлэх чиглэлээр дотоодод мөрдөгдөх хөтөлбөр, журмыг боловсруулж, харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, мэдээлэх тогтолцоог бүрдүүлэн ажиллаж байна. Түүнчлэн банкны ажилтнуудад мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн талаарх ойлголт, мэдээллийг танхимын болон онлайн сургалтаар дамжуулан олгож байна.
 3. Төрийн банк нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг гадаад улсын банк санхүүгийн байгууллагад хүргүүлэх, мэдээлэл солилцохдоо олон улсад жишиг болсон “Wolfsberg group”-ээс гаргасан стандарт асуулгыг ашигладаг.
 4. Хууль эрх зүй
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube