1800-1881 en

TRAVEL CARD

     Гадаад, дотоодын жуулчдын өдөр тутмын төлбөр тооцоонд ашиглагдах, гэрээт худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудаас хөнгөлөлт эдлэх боломжтой Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр үйлчлэх, эзэмшигчийн нэр бичигдээгүй, төгрөгийн валют бүхий төлбөрийн карт.

ТРЭВЕЛ КАРТ АШИГЛАХ НӨХЦӨЛ
Картын шимтгэл, хураамж

Картын валют MNT
1 Хүчинтэй хугацаа 1 жил
2 Картын үнэ  20,000 ₮
3 Карт нөхөж авах хураамж 4,000 ₮
4 Худалдан авалт хийх шимтгэлгүй
5 Төрийн банкны АТМ, салбараас бэлэн мөнгө авах шимтгэлгүй
6 Бусад банкны АТМ-с бэлэн мөнгө авах 500₮
7 Төрийн банкны АТМ-д үлдэгдэл шалгах шимтгэлгүй
8 Бусад банкны АТМ-д үлдэгдэл шалгах 100 ₮
9 Карт хаах шимтгэл 2,000₮
10 Идэвхгүй данс хөтөлсний хураамж /сар бүр/ 100 ₮
11 АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит 10,000,000 ₮/20 удаа
12 Худалдан авалт хийх өдрийн лимит 10,000,000 ₮/20 удаа
13 Салбараас бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит 10,000,000 ₮/20 удаа
14 Картын дансны дээд үлдэгдэл 10,000,000 ₮

 

Картын бүртгэл, идэвхжүүлэлт

Харилцагч та Төрийн банкны дурын нэгжид хандан картыг идэвхжүүлэх ба картын ард байрлах гарын үсэг зурах талбар /signature panel/-д баталгаат гарын үсгээ заавал зурна уу.

 • Картын дансанд орлого хийснээр картыг ашиглах боломжтой болно.
 • Картын дансанд аливаа орлого, зарлагын гүйлгээ хийгдэхгүй 36 сар болоход данс идэвхгүй төлөвт шилжин сар бүр идэвхгүй данс хөтөлсний хураамж суутгагдана.

 

Картаар авах үйлчилгээ

 • Монгол улс даяар байршсан  Төрийн банкны болон бусад банкны 2,000 гаруй АТМ-с бэлэн мөнгө авах, картын үлдэгдэл шалгах,
 • Монгол улс даяар 20,000 гаруй худалдаа үйлчилгээний байгууллагаас картаар худалдан авалт хийх.
 • Монгол улсын бүх бүс, хот, аймаг, сумдад байрших Төрийн банкны 540 гаруй нэгжээс бэлэн мөнгө авах, картын үлдэгдэл шалгах, картын хуулга мэдээлэл авах.
 • Төрийн банкны Харилцагчийн мэдээллийн төв 1800-1881 дугаарт холбогдон  24/7 цагийн турш картын үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл авах, АТМ, банкны байршил, цагийн хуваарь лавлах, бусад санал хүсэлт гаргах.

     Гадаад, дотоодын жуулчдын өдөр тутмын төлбөр тооцоонд ашиглагдах, гэрээт худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудаас хөнгөлөлт эдлэх боломжтой Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр үйлчлэх, эзэмшигчийн нэр бичигдээгүй, төгрөгийн валют бүхий төлбөрийн карт.

ТРЭВЕЛ КАРТ АШИГЛАХ НӨХЦӨЛ
Картын шимтгэл, хураамж

Картын валют MNT
1 Хүчинтэй хугацаа 1 жил
2 Картын үнэ  20,000 ₮
3 Карт нөхөж авах хураамж 4,000 ₮
4 Худалдан авалт хийх шимтгэлгүй
5 Төрийн банкны АТМ, салбараас бэлэн мөнгө авах шимтгэлгүй
6 Бусад банкны АТМ-с бэлэн мөнгө авах 500₮
7 Төрийн банкны АТМ-д үлдэгдэл шалгах шимтгэлгүй
8 Бусад банкны АТМ-д үлдэгдэл шалгах 100 ₮
9 Карт хаах шимтгэл 2,000₮
10 Идэвхгүй данс хөтөлсний хураамж /сар бүр/ 100 ₮
11 АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит 10,000,000 ₮/20 удаа
12 Худалдан авалт хийх өдрийн лимит 10,000,000 ₮/20 удаа
13 Салбараас бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит 10,000,000 ₮/20 удаа
14 Картын дансны дээд үлдэгдэл 10,000,000 ₮

 

Картын бүртгэл, идэвхжүүлэлт

Харилцагч та Төрийн банкны дурын нэгжид хандан картыг идэвхжүүлэх ба картын ард байрлах гарын үсэг зурах талбар /signature panel/-д баталгаат гарын үсгээ заавал зурна уу.

 • Картын дансанд орлого хийснээр картыг ашиглах боломжтой болно.
 • Картын дансанд аливаа орлого, зарлагын гүйлгээ хийгдэхгүй 36 сар болоход данс идэвхгүй төлөвт шилжин сар бүр идэвхгүй данс хөтөлсний хураамж суутгагдана.

 

Картаар авах үйлчилгээ

 • Монгол улс даяар байршсан  Төрийн банкны болон бусад банкны 2,000 гаруй АТМ-с бэлэн мөнгө авах, картын үлдэгдэл шалгах,
 • Монгол улс даяар 20,000 гаруй худалдаа үйлчилгээний байгууллагаас картаар худалдан авалт хийх.
 • Монгол улсын бүх бүс, хот, аймаг, сумдад байрших Төрийн банкны 540 гаруй нэгжээс бэлэн мөнгө авах, картын үлдэгдэл шалгах, картын хуулга мэдээлэл авах.
 • Төрийн банкны Харилцагчийн мэдээллийн төв 1800-1881 дугаарт холбогдон  24/7 цагийн турш картын үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл авах, АТМ, банкны байршил, цагийн хуваарь лавлах, бусад санал хүсэлт гаргах.
 • Төрийн банкны нэгжээр дараалалгүй үйлчлүүлэх эрхтэй байна.

     Гадаад, дотоодын жуулчдын өдөр тутмын төлбөр тооцоонд ашиглагдах, гэрээт худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудаас хөнгөлөлт эдлэх боломжтой Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр үйлчлэх, эзэмшигчийн нэр бичигдээгүй, төгрөгийн валют бүхий төлбөрийн карт.

ТРЭВЕЛ КАРТ АШИГЛАХ НӨХЦӨЛ
Картын шимтгэл, хураамж

Картын валют MNT
1 Хүчинтэй хугацаа 1 жил
2 Картын үнэ  20,000 ₮
3 Карт нөхөж авах хураамж 4,000 ₮
4 Худалдан авалт хийх шимтгэлгүй
5 Төрийн банкны АТМ, салбараас бэлэн мөнгө авах шимтгэлгүй
6 Бусад банкны АТМ-с бэлэн мөнгө авах 500₮
7 Төрийн банкны АТМ-д үлдэгдэл шалгах шимтгэлгүй
8 Бусад банкны АТМ-д үлдэгдэл шалгах 100 ₮
9 Карт хаах шимтгэл 2,000₮
10 Идэвхгүй данс хөтөлсний хураамж /сар бүр/ 100 ₮
11 АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит 10,000,000 ₮/20 удаа
12 Худалдан авалт хийх өдрийн лимит 10,000,000 ₮/20 удаа
13 Салбараас бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит 10,000,000 ₮/20 удаа
14 Картын дансны дээд үлдэгдэл 10,000,000 ₮

 

Картын бүртгэл, идэвхжүүлэлт

Харилцагч та Төрийн банкны дурын нэгжид хандан картыг идэвхжүүлэх ба картын ард байрлах гарын үсэг зурах талбар /signature panel/-д баталгаат гарын үсгээ заавал зурна уу.

 • Картын дансанд орлого хийснээр картыг ашиглах боломжтой болно.
 • Картын дансанд аливаа орлого, зарлагын гүйлгээ хийгдэхгүй 36 сар болоход данс идэвхгүй төлөвт шилжин сар бүр идэвхгүй данс хөтөлсний хураамж суутгагдана.

 

Картаар авах үйлчилгээ

 • Монгол улс даяар байршсан  Төрийн банкны болон бусад банкны 2,000 гаруй АТМ-с бэлэн мөнгө авах, картын үлдэгдэл шалгах,
 • Монгол улс даяар 20,000 гаруй худалдаа үйлчилгээний байгууллагаас картаар худалдан авалт хийх.
 • Монгол улсын бүх бүс, хот, аймаг, сумдад байрших Төрийн банкны 540 гаруй нэгжээс бэлэн мөнгө авах, картын үлдэгдэл шалгах, картын хуулга мэдээлэл авах.
 • Төрийн банкны Харилцагчийн мэдээллийн төв 1800-1881 дугаарт холбогдон  24/7 цагийн турш картын үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл авах, АТМ, банкны байршил, цагийн хуваарь лавлах, бусад санал хүсэлт гаргах.
 • Төрийн банкны нэгжээр дараалалгүй үйлчлүүлэх эрхтэй байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Онлайн туслах Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube