1800-1881 en

Төслийн зээл
Ажлын байр нэмэгдүүлэх төслийн зээл

Зээлийн тодорхойлолт: Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэдэд, үйл ажиллагаа нь тогтвортой явагдаж байгаа жижиг бизнесийн санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан, одоо байгаа болон шинээр бий болгох ажлын байрны тоог харгалзан олгох зээл юм.

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Зээл хүсэгчийн боловсруулсан бизнес төсөл нь харъяа аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсээр дэмжигдэж, ажлын байр бий болгох тухай тодорхойлолтыг гаргуулсан байх;
 • Ажил олоход хүндрэлтэй хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тодорхойлолтыг харъяа аймаг дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсээр гаргуулна.
 • Тухайн орон нутагт 3 сараас доошгүй хугацаанд оршин суусан, хувиараа хөдөлмөр, бизнес эрхэлдэг байх
 • Төрийн банкны Бизнесийн зээлийн болон Малчны зээлийн журамд заасан шаардлагууд

Зээлдэгчийн бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар боловсруулсан төсөл
 • Харъяа аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсээс ажлын байр бий болгох талаар гаргасан тодорхойлолт.
 • Хэрэв зээл хүсэгч нь аймаг дүүргүүд дэх бизнесийг дэмжих төв, бизнес инкубатор төвүүдээс явуулсан сургалт, зөвөлгөө мэдээлэлд хамрагдсан бол сургалтад хамрагдсан тухай батламжийн гэрчилгээ, зөвөлгөө өгсөн тодорхойлолтыг гаргуулж, хуулбарыг зээлийн баримтанд хавсаргана.
 • Зээлийн зориулалт, хэмжээ, хугацаа, хүү, эргэн төлөгдөх эх үүсвэрийг тусгасан зээл хүссэн өргөдөл, анкет
 • Зээлдэгчийн бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг зээлийн зориулалтаас нь хамааруулан Төрийн банкны Бизнесийн зээлийн болон Малчны зээлийн журамд заасны дагуу бүрдүүлнэ.
 • Анкет татаж авах 

Ерөнхий нөхцөл:

Зээлийн нөхцөл Зээлийн хэмжээ Хугацаа Жилийн хүү Зээл олгосны шимтгэл Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын төслийн зээлийн батлан даалтын нэгж 
Ажил олоход хүндрэлтэй хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд олгох зээл 2 сая хүртэл төгрөг 24 сар хүртэл 7.2% Олгосон зээлийн 1% Нийт зээлийн 80 хүртэлх хувийг батлан даах боломжтой
Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд олгох зээл 10 сая хүртэл төгрөг
Нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэдэд олгох зээл 20 сая хүртэл төгрөг
21 аймагт хэрэгжинэ.
Улаанбаатарт хэрэгжихгүй.
 

 

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН БАТЛАН ДААЛТ

Банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүссэн боловч зээлийн барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид хүссэн зээлийн 60 хүртэлх хувьд батлан даалт гаргана.

Хамрах хүрээ

Жилийн борлуулалтын орлого 1.5 тэрбум төгрөгөөс дээшгүй жижиг, дунд үйлдвэр, бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэн
Батлан даалтын хэмжээ Хүссэн зээлийн 60 хүртэлх хувь, дээд хэмжээ 500 сая төгрөг хүртэл
Батлан даалтын хугацаа Банк, зээлдэгч хоёрын зээлийн гэрээний хугацаатай адил байна.
Батлан даалтын шимтгэл 1-3% шимтгэлийг нэг удаа төлнө
Бүрдүүлэх материал Батлан даалт хүссэн өргөдлийг хамтран ажиллаж байгаа банк, санхүүгийн байгууллагын салбар нэгжид гаргана.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
Веб:  www.lgf.mn
Утас: 77002033
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Парксайд центрийн 4 давхарт

 

Зээлийн тодорхойлолт: Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэдэд, үйл ажиллагаа нь тогтвортой явагдаж байгаа жижиг бизнесийн санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан, одоо байгаа болон шинээр бий болгох ажлын байрны тоог харгалзан олгох зээл юм.

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Зээл хүсэгчийн боловсруулсан бизнес төсөл нь харъяа аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсээр дэмжигдэж, ажлын байр бий болгох тухай тодорхойлолтыг гаргуулсан байх;
 • Ажил олоход хүндрэлтэй хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тодорхойлолтыг харъяа аймаг дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсээр гаргуулна.
 • Тухайн орон нутагт 3 сараас доошгүй хугацаанд оршин суусан, хувиараа хөдөлмөр, бизнес эрхэлдэг байх
 • Төрийн банкны Бизнесийн зээлийн болон Малчны зээлийн журамд заасан шаардлагууд

Зээлдэгчийн бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар боловсруулсан төсөл
 • Харъяа аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсээс ажлын байр бий болгох талаар гаргасан тодорхойлолт.
 • Хэрэв зээл хүсэгч нь аймаг дүүргүүд дэх бизнесийг дэмжих төв, бизнес инкубатор төвүүдээс явуулсан сургалт, зөвөлгөө мэдээлэлд хамрагдсан бол сургалтад хамрагдсан тухай батламжийн гэрчилгээ, зөвөлгөө өгсөн тодорхойлолтыг гаргуулж, хуулбарыг зээлийн баримтанд хавсаргана.
 • Зээлийн зориулалт, хэмжээ, хугацаа, хүү, эргэн төлөгдөх эх үүсвэрийг тусгасан зээл хүссэн өргөдөл, анкет
 • Зээлдэгчийн бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг зээлийн зориулалтаас нь хамааруулан Төрийн банкны Бизнесийн зээлийн болон Малчны зээлийн журамд заасны дагуу бүрдүүлнэ.
 • Анкет татаж авах 

Ерөнхий нөхцөл:

Зээлийн нөхцөл Зээлийн хэмжээ Хугацаа Жилийн хүү Зээл олгосны шимтгэл Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын төслийн зээлийн батлан даалтын нэгж 
Ажил олоход хүндрэлтэй хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд олгох зээл 2 сая хүртэл төгрөг 24 сар хүртэл 7.2% Олгосон зээлийн 1% Нийт зээлийн 80 хүртэлх хувийг батлан даах боломжтой
Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд олгох зээл 10 сая хүртэл төгрөг
Нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэдэд олгох зээл 20 сая хүртэл төгрөг

 

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН БАТЛАН ДААЛТ

Банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүссэн боловч зээлийн барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид хүссэн зээлийн 60 хүртэлх хувьд батлан даалт гаргана.

Хамрах хүрээ

Жилийн борлуулалтын орлого 1.5 тэрбум төгрөгөөс дээшгүй жижиг, дунд үйлдвэр, бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэн
Батлан даалтын хэмжээ Хүссэн зээлийн 60 хүртэлх хувь, дээд хэмжээ 500 сая төгрөг хүртэл
Батлан даалтын хугацаа Банк, зээлдэгч хоёрын зээлийн гэрээний хугацаатай адил байна.
Батлан даалтын шимтгэл 1-3% шимтгэлийг нэг удаа төлнө
Бүрдүүлэх материал Батлан даалт хүссэн өргөдлийг хамтран ажиллаж байгаа банк, санхүүгийн байгууллагын салбар нэгжид гаргана.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
Веб:  www.lgf.mn
Утас: 77002033
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Парксайд центрийн 4 давхарт

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube