1800-1881 en

Байгууллагын харилцах данс

Харилцагч та дараах материалуудыг бүрдүүлэн дурын салбар, тооцооны төвд хандан дансаа нээлгэнэ үү.

Данс нээлгэхэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

1. Данс нээлгэх тухай албан хүсэлт,
2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
хуульд заасан тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авсан байх         шаардлагатай бол уг тусгай зөвшөөрлийн эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
3. Хуулийн этгээдийн дүрмийг эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
4. Хувьцаа эзэмшигчид нь хуулийн этгээд бол тус бүрийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар          батлуулсан хуулбар,
5. Эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох, холбогдох баримт бичиг,1. Данс нээлгэх тухай албан хүсэлт,
2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
хуульд заасан тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авсан байх         шаардлагатай бол уг тусгай зөвшөөрлийн эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
3. Хуулийн этгээдийн дүрмийг эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
4. Хувьцаа эзэмшигчид нь хуулийн этгээд бол тус бүрийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар          батлуулсан хуулбар,
5. Эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох, холбогдох баримт бичиг,
6. 1,2-р гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдүүдийн иргэний үнэмлэх /нотариатаар баталгаажсан хуулбар/
7.Гарын үсгийн баталгаа /1,2-р гарын үсгийн нотариатаар баталгаажсан эх хувь  /татаж авах/

* Хэрэв дээрх гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар тухайн нэгжид байгаа тохиолдолд дахин авах шаардлагагүй

Харилцагч та дараах материалуудыг бүрдүүлэн дурын салбар, тооцооны төвд хандан дансаа нээлгэнэ үү.

Данс нээлгэхэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

1. Данс нээлгэх тухай албан хүсэлт,
2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
хуульд заасан тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авсан байх         шаардлагатай бол уг тусгай зөвшөөрлийн эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
3. Хуулийн этгээдийн дүрмийг эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
4. Хувьцаа эзэмшигчид нь хуулийн этгээд бол тус бүрийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар          батлуулсан хуулбар,
5. Эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох, холбогдох баримт бичиг,1. Данс нээлгэх тухай албан хүсэлт,
2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
хуульд заасан тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авсан байх         шаардлагатай бол уг тусгай зөвшөөрлийн эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
3. Хуулийн этгээдийн дүрмийг эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
4. Хувьцаа эзэмшигчид нь хуулийн этгээд бол тус бүрийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар          батлуулсан хуулбар,
5. Эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох, холбогдох баримт бичиг,
6. 1,2-р гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдүүдийн иргэний үнэмлэх /нотариатаар баталгаажсан хуулбар/
7.Гарын үсгийн баталгаа /1,2-р гарын үсгийн нотариатаар баталгаажсан эх хувь  /татаж авах/

* Хэрэв дээрх гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар тухайн нэгжид байгаа тохиолдолд дахин авах шаардлагагүй

Харилцагч та дараах материалуудыг бүрдүүлэн дурын салбар, тооцооны төвд хандан дансаа нээлгэнэ үү.

Данс нээлгэхэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

1. Данс нээлгэх тухай албан хүсэлт,
2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
хуульд заасан тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авсан байх         шаардлагатай бол уг тусгай зөвшөөрлийн эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
3. Хуулийн этгээдийн дүрмийг эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
4. Хувьцаа эзэмшигчид нь хуулийн этгээд бол тус бүрийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар          батлуулсан хуулбар,
5. Эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох, холбогдох баримт бичиг,1. Данс нээлгэх тухай албан хүсэлт,
2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
хуульд заасан тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авсан байх         шаардлагатай бол уг тусгай зөвшөөрлийн эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
3. Хуулийн этгээдийн дүрмийг эх хувь эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар,
4. Хувьцаа эзэмшигчид нь хуулийн этгээд бол тус бүрийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар          батлуулсан хуулбар,
5. Эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох, холбогдох баримт бичиг,
6. 1,2-р гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдүүдийн иргэний үнэмлэх /нотариатаар баталгаажсан хуулбар/
7.Гарын үсгийн баталгаа /1,2-р гарын үсгийн нотариатаар баталгаажсан эх хувь  /татаж авах/

* Хэрэв дээрх гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар тухайн нэгжид байгаа тохиолдолд дахин авах шаардлагагүй

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube