1800-1881 mn

General insurance
Тээврийн хэрэгслийн даатгал

АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛД:

 • “B” ангилалын тээврийн хэрэгсэл
 • “C” ангилалын тээврийн хэрэгсэл
 • “D” ангилалын тээврийн хэрэгсэл
 •   Мотоцикл
 • "В" ангилалын цахилгаан тээврийн хэрэгсэл
 • "Е" ангилалын чиргүүлийг тус  тус даатгана

     ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ:

 • Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн бүх төрлийн осол
 • Гал түймэр, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт /зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн/
 • Байгалийн эрсдэл/зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн үер, газар хөдлөлт, аадар  бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи гэх мэт/
 • Биет зүйл унах /зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн/
 • Тээврийн хэрэгсэлд цахилгааны богино холболтын улмаас үүссэн галын эрсдэл;
 • Даатгуулагчаас гадна жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээнд нэр нь бичигдсэн этгээд тээврийн хэрэгслийг жолоодох үеийн зам тээврийн осол;
 • Эд ангийн болон бүхэлд нь хулгайд алдах;
 • Зориулалтын зогсоол гражид байх үеийн эрсдэл:
   o    Тээврийн хэрэгслийг оруулах, гаргах, хөдөлгөх, байрлуулах үеийн,
   o    Сантехникийн гэмтлийн улмаас ус автах, ус чийгний нөлөөлөл,
   o    Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн улмаас учрах эрсдэл /шил хагалах, мөргөөд зугтах эрсдэл/.

 

АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛД:

 • “B” ангилалын тээврийн хэрэгсэл
 • “C” ангилалын тээврийн хэрэгсэл
 • “D” ангилалын тээврийн хэрэгсэл
 •   Мотоцикл
 • "В" ангилалын цахилгаан тээврийн хэрэгсэл
 • "Е" ангилалын чиргүүлийг тус  тус даатгана

     ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ:

 • Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн бүх төрлийн осол
 • Гал түймэр, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт /зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн/
 • Байгалийн эрсдэл/зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн үер, газар хөдлөлт, аадар  бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи гэх мэт/
 • Биет зүйл унах /зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн/
 • Тээврийн хэрэгсэлд цахилгааны богино холболтын улмаас үүссэн галын эрсдэл;
 • Даатгуулагчаас гадна жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээнд нэр нь бичигдсэн этгээд тээврийн хэрэгслийг жолоодох үеийн зам тээврийн осол;
 • Эд ангийн болон бүхэлд нь хулгайд алдах;
 • Зориулалтын зогсоол гражид байх үеийн эрсдэл:
   o    Тээврийн хэрэгслийг оруулах, гаргах, хөдөлгөх, байрлуулах үеийн,
   o    Сантехникийн гэмтлийн улмаас ус автах, ус чийгний нөлөөлөл,
   o    Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн улмаас учрах эрсдэл /шил хагалах, мөргөөд зугтах эрсдэл/.

 

АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛД:

 • “B” ангилалын тээврийн хэрэгсэл
 • “C” ангилалын тээврийн хэрэгсэл
 • “D” ангилалын тээврийн хэрэгсэл
 •   Мотоцикл
 • "В" ангилалын цахилгаан тээврийн хэрэгсэл
 • "Е" ангилалын чиргүүлийг тус  тус даатгана

     ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ:

 • Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн бүх төрлийн осол
 • Гал түймэр, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт /зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн/
 • Байгалийн эрсдэл/зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн үер, газар хөдлөлт, аадар  бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи гэх мэт/
 • Биет зүйл унах /зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн/
 • Тээврийн хэрэгсэлд цахилгааны богино холболтын улмаас үүссэн галын эрсдэл;
 • Даатгуулагчаас гадна жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээнд нэр нь бичигдсэн этгээд тээврийн хэрэгслийг жолоодох үеийн зам тээврийн осол;
 • Эд ангийн болон бүхэлд нь хулгайд алдах;
 • Зориулалтын зогсоол гражид байх үеийн эрсдэл:
   o    Тээврийн хэрэгслийг оруулах, гаргах, хөдөлгөх, байрлуулах үеийн,
   o    Сантехникийн гэмтлийн улмаас ус автах, ус чийгний нөлөөлөл,
   o    Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн улмаас учрах эрсдэл /шил хагалах, мөргөөд зугтах эрсдэл/.

 

For further information, please contact us at:
Customer information center: 1800-1881
Email address: contact@statebank.mn
Fax: 330595


 mn
?
Loan calculator Savings calculator Exchange rate Халамжийн мэдээ Online support Санал хүсэлт Location Twitter Facebook Youtube