ТӨРИЙН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2013.12.31

  12/31/2013
АКТИВ ДҮН
Бэлэн мөнгө ба Монголбанкин дахь харилцах 331,931,951
Бусад банк ба СБ дахь харилцах, хадгаламж 36,487,848
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр 556,031
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 942,183,302
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – борлуулахад бэлэн 50,718,198
Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт – дуусах хугацаа хүртэл эзэмших 304,278,747
Бусад хөрөнгө 23,457,938
Үндсэн хөрөнгө 59,971,903
Биет бус хөрөнгө 2,122,639
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 475,610
Нийт актив 1,752,184,167
ПАССИВ ДҮН
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 144,149,939
Репо хэлцэл 118,138,297
Санхүүгийн үүсмэл хэрэглүүр 413,243
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 1,034,156,475
Зээлээр авсан санхүүжилт 318,633,613
Бусад өр төлбөр 4,503,402
Нийт пассив 1,619,994,969
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ ДҮН
Энгийн хувьцаа 113,000,000
Хуримтлагдсан ашиг 5,422,056
Дахин үнэлгээ 12,116,641
Нийгмийн хөгжлийн сан 956,832
Нөөцийн сан 693,669
Нийт өөрийн хөрөнгө 132,189,198
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,752,184,167
   
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН ДҮН
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 96,719,248
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал (62,296,000)
Хүүгийн цэвэр орлого(зардал) 34,423,248
Хураамж ба шимтгэлийн орлого 8,760,511
Хураамж ба шимтгэлийн зардал (777,865)
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого 7,982,646
Арилжааны цэвэр олз 997,160
Үйл ажиллагааны бусад орлого 5,518,842
Үйл ажиллагааны нийт орлого 48,921,896
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын зардал (5,751,457)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 43,170,439
Үйл ажиллагааны зардал (36,491,739)
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) 6,678,700
Орлогын албан татварын зардал /буцаан авалт 360,694
Тайлант жилийн цэвэр ашиг(алдагдал) 7,039,394
   
БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ДҮН
Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (>14%) 14.28%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) 44.0%
Нэг зээлдэгчид олгосон зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа (<20%) 5.9%
Нийт гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-40%)] 2.5%
Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа [<(+/-15%) ] -1.9%
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн ӨХ-д эзлэх нийт хувь (<20%) 7.3%
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК