ТӨРИЙН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2021.09.30

Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-3  
/сая төгрөгөөр/ 

Балансын зүйл     2020/12/31     2021/09/30
1 ХӨРӨНГӨ
1.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                      1,002,180.0                              879,743.6 
1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                         146,431.5                                 205,731.8 
1.3 Хөрөнгө оруулалт                         419,695.8                                 281,441.4 
1.3.1 Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт - -
1.4 Зээл (цэвэр дүнгээр)                      1,754,078.9                              2,235,288.3 
1.4.1           Хэвийн зээл                      1,673,941.1                              2,143,147.7 
1.4.2           Анхаарал хандуулах зээл                           23,063.6                                   19,799.1 
1.4.3           Чанаргүй зээл                         189,269.8                                 233,423.9 
1.4.4           Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                            (8,889.1)                                 (12,320.6)
1.4.5           Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                           39,685.5                                   39,415.0 
1.4.6           Зээлийн эрсдэлийн сан                        (162,992.0)                               (188,176.8)
1.5 Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                                165.8                                   599.28 
1.6 Бусад санхүүгийн хөрөнгө                                953.4                                     2,856.2 
1.7 Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                           25,883.2                                   15,023.6 
1.8 Үндсэн хөрөнгө                         122,840.6                                 118,603.7 
1.9 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө - -
1.10 Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                           4,593.61                                   2,380.14
1.11 Биет бус хөрөнгө                             5,445.8                                     5,818.8
1.12 Нийт хөрөнгийн дүн                      3,482,268.4                              3,747,486.8 
2 ӨР ТӨЛБӨР
2.1 Харилцах                         334,557.8                                 571,121.6 
2.2 Хадгаламж                      2,332,998.8                              2,308,798.8 
2.3 Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                         222,979.4                                 255,202.3 
2.4 Бусад эх үүсвэр                         220,335.9                                 199,445.5 
2.5 Бусад өр төлбөр                           67,734.9                                   28,549.8 
  Нийт өр төлбөрийн дүн                      3,178,606.8                              3,363,118.1 
3 ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
3.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                         133,900.0                                 178,000.0
3.2 Нэмж төлөгдсөн капитал                                      -                                               -  
3.3 Халаасны хувьцаа                                      -                                               -  
3.4 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                           22,666.0                                   22,666.0
3.5 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                         135,368.1                                 160,736.8 
3.6 Бусад өөрийн хөрөнгө                           11,727.4                                   22,965.9 
3.7 Өөрийн хөрөнгийн дүн                         303,661.6                                 384,368.7 
4 Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн                      3,482,268.4                              3,747,486.8 
Тэнцлийн гадуурх данс
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)                           16,012.1                                   14,076.8 

 

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-5
/сая төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл     2020/12/31     2021/09/30
1 Хүүгийн орлого  363,056.1 275,606.8 
1.1 Монголбанканд байршуулсан хөрөнгийн 8,244.8 3,478.0 
1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн 756.8 51.2 
1.3 Үнэт цаасны 77,314.6 55,819.0 
1.4 Зээлийн 274,571.9 214,058.0 
1.5 Бусад хүүгийн орлого 2,168.1 2,200.8 
2 Хүүгийн зардал  234,022.2 144,625.1 
2.1 Харилцахад төлсөн хүү 10,348.4 0.0
2.2 Хадгаламжинд төлсөн хүү 207,135.9 131,855.8 
2.3 Зээлийн хүүгийн зардал 4,034.2 1,421.6 
2.4 Үнэт цаасны хүүгийн зардал 2,099.4 3,327.7 
2.5 Бусад хүүгийн зардал   10,404.3 8,020.1 
3 Хүүгийн цэвэр орлого  129,033.9 130,981.7 
4 Эрсдэлийн сангийн зардал 16,840.9 25,217.6 
5 Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого 112,193.1  105,764.1 
6 Бусад орлого 43,687.6 27,542.0 
6.1 Хүүгийн бус орлого   43,359.0 27,159.8 
6.1.1 Арилжааны орлого 13,601.7 3,187.0 
6.1.2 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого 3,440.7 25.6 
6.1.3 Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 26,217.7 20,091.2 
6.1.4 Бусад хүүгийн бус орлого 98.8 3,855.9 
6.2 Бусад  орлого, олз 328.6 382.2 
7 Бусад зардал 116,631.7 87,281.0 
7.1 Хүүгийн бус зардал   112,178.6 87,031.9 
7.1.1 Бусад эрсдэлийн сангийн зардал 3,133.0 3,622.5 
7.1.2 Арилжааны зардал 0.0 53.8
7.1.3 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал 0.0 1,219.7 
7.1.4 Хураамж, шимтгэлийн зардал 5,379.6 4,970.7 
7.1.5 Үйл ажиллагааны бусад зардал 103,666.0 77,165.2 
7.2 Бусад зардал, гарз 4,453.1 249.1 
8 Татварын өмнөх ашиг, алдагдал 39,249.0 46,025.1 
9 Орлогын татварын зардал  8,637.1 6,358.6 
10 Татварын дараах ашиг, алдагдал  30,611.9 39,666.5 
11 Бусад дэлгэрэнгүй орлого 6,218.2 (3,034.9)
12 Тайлант жилийн татварын дараах нийт дэлгэрэнгүй орлого 36,830.1 36,631.5 

 

Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт 

Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-4

МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт Байвал зохих Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 15.27%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа  > 12% 15.27%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт > 25% 33.54%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) < + - 15% 8.65%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) < + - 30% 10.24

Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-6

Банкны холбоотой этгээд                                   (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1 Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч      
1.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан      
1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 622.9 0.17%
2 Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч      
2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл                             903.1 0.24%
2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 32,016.2 8.65%

 

Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл (Гүйцэтгэлийн үнэлгээ)

Олон нийтэд энэхүү тайланг хагас жилд тутамд өөрийн цахим хуудсаар дамжуулж тайлагнана

 

2021/09/30-ны өдрийн байдлаар

Чанаргүй активыг бууруулах
ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт
Стратеги батлагдсан огноо ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН
Богино хугацаа (Эхний жил) Дунд хугацаа
(2-4 жил)
Дунд хугацаа
(2-4 жил)
12/31/2020 2021 оны 12 сар 31 2022 оны 12 сар 31 2023 оны 12 сар 31 ЗОРИЛТ ГҮЙЦЭТГЭЛ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН %                   
Нийт зээлийн багцын дүн       1,897,708.8               2,008,768.9                2,228,540.6               2,478,811.4   2,008,768.9      2,231,792.9 111.1%
Чанаргүй зээлийн багцын дүн          189,269.8                  244,110.7                   222,854.1                  198,304.9      244,110.7         221,088.8 90.6%
Чанаргүй зээлийн хувь 9.97% 12.15% 10.00% 8.00% 12.15% 9.91% 81.5%
Нийт зээлийн эрсдэлийн сан          176,863.9                  194,990.0                   183,014.7                  162,854.2      194,990.0         189,794.8 97.1%
Зээлээс бусад чанаргүй активын дүн            32,157.4                    26,576.2                     23,692.5                    19,744.8        26,576.2           30,783.0 115.8%
Зээлээс бусад чанаргүй активын сан            18,676.0                    26,266.7                     23,692.5                    19,744.8        26,266.7           22,266.9 84.8%
Бүтэц өөрчлөгдсөн актив            49,604.6                    70,298.8                     77,990.0                    86,748.4        70,298.8           53,026.2 75.4%
 
 
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК