Нээлттэй ажлын байр

УЛААНБААТАР ХОТЫН ТООЦООНЫ ТӨВД ТООЦООНЫ ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ

Банкны зорилгод нийцүүлэн зах зээлд эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэх үүднээс салбар, тооцооны төвийн бизнесийн үйл ажиллагааг өдөр тутам хэвийн явуулахад шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, заавар журам, удирдлагаар хангаж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх.

Дэлгэрэнгүй
ТӨЛБӨР ТООЦОО, БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАРТ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт /СТОУС/ болон Төрийн банкны НББ-ийн бодлогын баримт бичиг, Санхүүгийн бүртгэл хөтлөх зааврын дагуу Төрийн банкны аж ахуйн тооцооны бүртгэл хөтлөх, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомж, бүртгэлийн үйл ажиллагааны журам зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавих, ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, ажил үүрэгт хяналт тавих, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэн өдөр тутам зааварчилгаагаар хангаж ажиллах.

Дэлгэрэнгүй
ЗЭЭЛИЙН БОДЛОГО ХЭРЭГ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАРТ МЭРГЭЖИЛТЭН

Өөрийн хариуцаж буй зээлийн бүтээгдэхүүний хүрээнд журам, зааврыг боловсруулах, хөгжүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх, багцийн удирдлагаар хангах, бизнес нэгж, газар, хэлтэс, салбар, тооцооны төвүүдийг бүтээгдхүүний журам, заавар, мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллах, холбогдох саналыг хүлээн авч судалгаа хийн шийдвэр гаргуулах

Дэлгэрэнгүй
ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧИН

Зээл болон бусад активт барьцаалж буй барьцаа хөрөнгийн бодит үнэлгээг тогтоох замаар эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

Дэлгэрэнгүй
ЦАХИМ БАНКНЫ ГАЗРЫН ПРОЦЕССИНГИЙН ХЭЛТЭСТ СИСТЕМИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны цахим бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл технологийн бодлогын хүрээнд бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг хөгжүүлэх, системийн боломжийг нээн илрүүлэх, системүүдийн уялдаа холбоог бий болгох, шинэ системүүдболонмодулиудыгнэвтрүүлэх, картын процессингийн системийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах

Дэлгэрэнгүй
ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭСТ МЭРГЭЖИЛТЭН

Төрийн банкны стратеги, бодлогын зорилтыг хангах зорилтын хүрээнд хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлох, төлөвлөх, бүрдүүлэх, зохицуулалтын хүрээнд хийгдэх ажлыг зохион байгуулах

Дэлгэрэнгүй
УЛААНБААТАРЫН БАНКНЫ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭСТ МЕНЕЖЕР

Банкны эрхэм зорилгод нийцүүлэн УБ-ын нэгжүүдийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай мэдээлэл, заавар журам, ерөнхий удирдлагаар хангаж ажиллах

Дэлгэрэнгүй
УЛААНБААТАРЫН БАНКНЫ ГАЗРЫН ЗЭЭЛИЙН ХЭЛТЭСТ МЭРГЭЖИЛТЭН

Хариуцсан салбар, тооцооны төвүүдийн зээлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавин харилцааны менежерүүдийг сургаж, чадваржуулан, чанартай зээлийн багц бүрдүүлэхэд чиглүүлж, удирдлагаар хангах.

Дэлгэрэнгүй
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАРТ МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны эрхэлж буй үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй хууль, эрх зүйн эрсдэлээс сэргийлэх, учирсан эрсдэлийн үр нөлөөг бууруулах чиглэлээр хууль, эрх зүйн арга хэмжээ хэрэгжүүлэн ажиллах, хууль зүйн зөвлөгөө, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх.

Дэлгэрэнгүй
БАЙГУУЛЛАГЫН БАНКНЫ ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭСТ ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР

Банкны эрхэм зорилго, стратегитай уялдуулан том, дунд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг харилцагчаар татах, тогтвортой хамтран ажиллах, шаардлагатай судалгааг гаргах, холбогдох хороонд танилцуулж шийдвэрлүүлэх, нэгжийн харилцааны менежерүүдтэй холбоотой ажиллах, эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх болон бусад холбогдох ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2022 Төрийн банк ХХК